top of page
Sr. No.
Name 
Designation
Phone No.

MLA-Shri Rajkumar Patel (Jaistambh Chouk Dharni-444702)

1
Adviser

Adv. Sajid Shaikh (London)

2

Adv. Shri Tulshiram Sonkar, (Nehru Nagar Dharni-444702)

3

Prof. Nitin K. Deshmukh, (Harihar Nagar Dharni444702)

4
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Prof. Mahendrasingh Pawar, (Near old College Dharni-444702)

5
00447956147295
9421739005
9405032092
bottom of page